NAPOLEON BONAPARTE (1769 Korsika - 1821 St.Helena).

Auf den Spuren Napoléons in Paris.