JOHANN CASPAR WEIDENMANN (1805-1850). Studien seiner Algerienreise 1838/1839.

Museum Oskar Reinhart, Winterthur